فرم ارزیابی

فرم ارزیابی ما اولین و مهمترین گام برای بررسی شرایط مهاجرت شماست

لطفا در تکمیل آن حوصله و دقت به خرج دهید تا بتوانیم بررسی درستی از

شرایط مهاجرت شما داشته و مشورت صحیحی بر آن اساس ارائه دهیم

ارزیابی

Step 1 of 2

نام و نام خانوادگی
آیا خودتان (یا همسرتان) تاکنون به کانادا سفر کرده‌اید؟
آیا در حال حاضر ویزای معتبر کانادا را دارید؟
آیا تا کنون سابقه رد شدن ویزا از کشوری را داشته‌اید؟